De producten worden na ontvangst betaling binnen twee werkdagen verzonden. 
Een gepersonaliseerde product duurt langer en wordt tijdens het samenstellen aangegeven. 
Geborduurde producten worden mits de naam is aangeleverd binnen twee/ drie werkdagen verzonden
    Levering vindt plaats bij doumiyaa.nl, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.    Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.     Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft doumiyaa.nl het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.     Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan doumiyaa.nl kan tegenwerpen.
Levertijd 
    De door doumiyaa.nl opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.    De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van doumiyaa.nl    Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij doumiyaa.nl niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
Verpakking en verzending
    Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan doumiyaa.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.    Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan doumiyaa.nl, bij gebreke waarvan doumiyaa.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade